Bugun...


ALİ YAŞAR

facebook-paylas
SOKAK KÖPEKLERİ GEREKSİZ MİDİR?
Tarih: 15-11-2023 23:19:00 Güncelleme: 15-11-2023 23:19:00


SOKAK KÖPEKLERİ GEREKSİZ MİDİR?
 
 
   Sadakatte namdar, safvet-i kalbde mümtaz Süleyman Rüştü ile bir muhavere-i lâtife
 
   Güz mevsiminde, sineklerin terhisat zamanına yakın bir vakitte, hodgâm insanlar, cüzî tacizleri için sinekleri itlâf etmek üzere hapishanedeki odamızda bir ilaç istimal ettiler. Benim fazla rikkatime dokunmuştu. Odamda çamaşır ipi vardı. Bilâhare, o insanların inadına, sinekler daha ziyade çoğaldılar. Akşam vaktinde, o küçücük kuşlar, o ip üstünde gayet muntazam diziliyorlardı. Çamaşırları sermek için Rüştüye dedim: “Bu küçücük kuşlara ilişme; başka yere ser.” O da, kemali ciddiyetle: “Bu ip lâzımdır; sinekler başka yerde kendilerine yer bulsunlar.”... Her ne ise. Bu lâtife münasebetiyle, seher vaktinde, sinek ve karınca gibi kesretli küçük hayvanlardan bahis açıldı. Ona dedim ki: Böyle nüshaları çoğalan nevilerin ehemmiyetli vazifeleri ve kıymetleri vardır. Evet, bir kitab, kıymeti nisbetinde nüshaları teksir edilir. Demek, sinek cinsi de ehemmiyetli vazifesi ve büyük kıymeti var ki, Fatır-ı Hakîm, o küçücük kaderî mektubları ve kudret kelimelerinin nüshalarını çok teksir etmiş. Evet, Kuran-ı Hakîmin
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ
yani, “Cenâb-ı Haktan başka, bütün esbab ve ulûhiyetleri ehl-i dalâlet tarafından dava edilen âliheler içtima etse, bir sineği halk edemezler. Yani, sineğin hilkati öyle bir mucize-i rabbaniyedir ve bir ayet-i tekviniyedir ki, bütün esbab toplansa, onun mislini yapamazlar, o ayet-i rabbaniyeye muaraza edemezler, taklidini de yapamazlar” 1 mealindeki ayete ehemmiyetli bir mevzu teşkil eden ve Nemrudu mağlup eden; ve Hazret-i Musa (a.s.) onların tacizlerine karşı müştekiyane, “Ya Rab, bu muacciz mahlûkları ne için bu kadar çoğaltmışsın?” deyince, ilhamen cevap gelmiş ki: “Sen bir defa sineklere itiraz ettin. Bu sinekler çok defa sual ediyorlar ki: ‘Ya Rab, bu koca kafalı beşer Seni yalnız bir lisan ile zikrediyor. Bazı da gaflet ediyor. Eğer yalnız kafasından bizleri halk etseydin, binler lisan ile Sana zikredecek bizim gibi mahlûklar olurlardı” diye, Hazret-i Musanın (a.s.) şekvasına bin itiraz kuvvetinde hikmeti hilkatini müdafaa eden sineğin; hem gayet nezafetperver, her vakit abdest alır gibi yüzünü, gözünü, kanatlarını temizleyen bu taifenin, elbette mühim bir vazifesi vardır. Hikmet-i beşeriyenin nazarı kasırdır; daha o vazifeyi ihata edememiş.
 
   Evet, Cenâb-ı Hak, nasıl ki deniz yüzünü temizlemek ve her günde milyarlarla vefiyat bulunan hayvanat-ı bahriye cenazelerini toplamak(Haşiye)
ve deniz yüzünü cenazelerle alûde, müstekreh manzaradan kurtarmak için, sıhhiye memurları nevinden gayet muntazam âkilül-lahm bir kısım hayvanatı halk etmiş. Eğer o bahriye-sıhhiye memurları gayet muntazam vazifelerini ifa etmeseydiler, deniz yüzü ayine gibi parlamayacaktı. Belki hazin ve elîm bir bulanıklık gösterecekti.
 
   Hem her günde milyarlarla yabanî hayvanlar ve kuşların cenazelerini toplamakla rûy-i zemini o taaffünattan temizlemek ve zîhayatları o elîm, hazin manzaralardan kurtarmak için, nezafet ve sıhhiye memurları hükmünde olan kartallar misillü, kerametkârane, gizli ve uzak, beş altı saat mesafeden bir sevk-i rabbanî ile o cenazenin yerini hisseden, giden ve kaldıran âkilül-lahm kuşları ve vahşi hayvanları halk etmiş. Eğer bu berriye-sıhhiyeleri gayet mükemmel, intizamperver ve vazifedar olmasa idiler, zemin yüzü ağlanacak bir şekil alacaktı.
 
   Evet, âkilül-lahm hayvanların helal rızıkları, vefat etmiş hayvanların etleridir. Hayatta olan hayvanların etleri onlara haramdır. Eğer yeseler, ceza görürler.
 
حَتّٰى يَقْتَصُّ الْجَمَّۤاءُ مِنَ الْقَرْنَۤاءِ
 
(ev kema kaal). Yani, “Boynuzsuz olan hayvanın kısası kıyamette boynuzludan alınır” 1 diye ifade-i hadisiye gösteriyor ki: Gerçi cesetleri fenâ bulur; fakat ervahları baki kalan hayvanat mabeyninde dahi, onlara münasip bir tarzda, dâr-ı bekada mücazat ve mükâfatları vardır. Ona binaen, canavarlara sağ hayvanların etleri haramdır, denilebilir.
 
   Hem küçücük hayvanların cenazelerini ve nimetin küçücük parçalarını ve tanelerini toplamak vazifesiyle karıncaları nezafet memurları olarak, hem niam-ı ilâhiyenin küçücük parçalarını teleften ve çiğnenmekten ve hakaretten ve abesiyetten sıyanet etmekle ve küçücük hayvanatın cenazelerini toplamakla, sıhhiye memurları gibi tavzif olunmuşlar. Aynen onlardan daha mühim, sinekleri dahi, insanın gözüne görünmeyen hastalıkların mikroplarını ve madde-i semmiyeyi temizlemekle sinekler muvazzaftırlar.
Değil mikropların nâkıleleri, bilakis, muzır mikropları mass, yani, emmek ve yemekle o mikropları imha, o madde-i semmiyeyi istihaleye uğratırlar, çok sarî hastalıkların önünü alırlar. Hem sıhhiye neferleri, hem tanzifat memurları, hem kimyager olduklarına ve geniş bir hikmete mazhar bulunduklarına delil ise, onların gayet kesretidir. Çünkü kıymettar, menfaattar şeyler teksir edilir.(Haşiye)
 
   Ey hodgâm insan! Sineklerin binler hikmet-i hayatiyesinden başka, sana ait bu küçücük faidesine bak, sinek düşmanlığını bırak. Çünkü, gurbette, kimsesiz, yalnızlıkta sana ünsiyet verdiği gibi, gaflete dalıp fikrini dağıtmaktan seni ikaz eder. Ve lâtif vaziyeti ve abdest alması, yüzünü, gözünü temizlemesiyle, sana abdest ve namaz, hareket ve nezafet gibi vazife-i insaniyeti ihtar eden ve ders veren sineği görüyorsun.
 
   Hem sineğin bir sınıfı olan arılar, nimetlerin en tatlısı, en lâtifi olan balı sana yedirdikleri gibi, Kuran-ı Mucizül-Beyanda, vahy-i rabbanîye mazhariyetle serfiraz olduğundan, onları sevmek lâzım gelirken, sinek düşmanlığı, belki insana daima muavenete dostane koşan ve her belasını çeken hayvanata düşmanlığı gadirdir, haksızlıktır. Muzırların yalnız zararlarını def için mücadele olabilir. Meselâ, koyunları kurtların tecavüzünden korumak için onlara mukabele edilir. Acaba hararet zamanında vücudun idaresinden fazla olan kanın çoğalması ve bulaşık ve bazı mevadd-ı muzırrayı hamil evridede cereyan eden mülevves kana musallat, belki memur olan sivrisinek ve pireler fıtrî haccâmlar olmasınlar mı? Muhtemel...
 
سُبْحَانَ مَنْ تَحَيَّرَ فِى صُنْعِهِ الْعُقُولُ
Değil mikropların nâkıleleri, bilakis, muzır mikropları mass, yani, emmek ve yemekle o mikropları imha, o madde-i semmiyeyi istihaleye uğratırlar, çok sarî hastalıkların önünü alırlar. Hem sıhhiye neferleri, hem tanzifat memurları, hem kimyager olduklarına ve geniş bir hikmete mazhar bulunduklarına delil ise, onların gayet kesretidir. Çünkü kıymettar, menfaattar şeyler teksir edilir.(Haşiye)
 
   Ey hodgâm insan! Sineklerin binler hikmet-i hayatiyesinden başka, sana ait bu küçücük faidesine bak, sinek düşmanlığını bırak. Çünkü, gurbette, kimsesiz, yalnızlıkta sana ünsiyet verdiği gibi, gaflete dalıp fikrini dağıtmaktan seni ikaz eder. Ve lâtif vaziyeti ve abdest alması, yüzünü, gözünü temizlemesiyle, sana abdest ve namaz, hareket ve nezafet gibi vazife-i insaniyeti ihtar eden ve ders veren sineği görüyorsun.
 
   Hem sineğin bir sınıfı olan arılar, nimetlerin en tatlısı, en lâtifi olan balı sana yedirdikleri gibi, Kuran-ı Mucizül-Beyanda, vahy-i rabbanîye mazhariyetle serfiraz olduğundan, onları sevmek lâzım gelirken, sinek düşmanlığı, belki insana daima muavenete dostane koşan ve her belasını çeken hayvanata düşmanlığı gadirdir, haksızlıktır. Muzırların yalnız zararlarını def için mücadele olabilir. Meselâ, koyunları kurtların tecavüzünden korumak için onlara mukabele edilir. Acaba hararet zamanında vücudun idaresinden fazla olan kanın çoğalması ve bulaşık ve bazı mevadd-ı muzırrayı hamil evridede cereyan eden mülevves kana musallat, belki memur olan sivrisinek ve pireler fıtrî haccâmlar olmasınlar mı? Muhtemel...
 
سُبْحَانَ مَنْ تَحَيَّرَ فِى صُنْعِهِ الْعُقُولُ
Nefsimle mücadele ettiğim bir zamanda, nefsim kendinde gördüğü nimet-i ilâhiyeyi kendi malı tevehhüm ederek gurura, iftihara, temeddühe başladı. Ben ona dedim ki: “Bu mülk senin değil, emanettir.” O vakit nefs gurur ve iftiharı bıraktı, fakat tenbelliğe başladı. “Benim malım olmayana ne bakayım? Zayi olsun, bana ne?” dedi. Birden gördüm: Bir sinek, elime kondu, emanetullah olan gözünü, yüzünü, kanatlarını güzelce temizlemeye başladı. Bir neferin mîrî silahını, elbisesini güzelce temizlediği gibi, sinek de temizliyordu. Nefsime dedim: “Bak!” Baktı, tam ders aldı. Sinek ise, mağrur ve tenbel nefsime hoca ve muallim oldu. Sinek pisliği, tıb cihetiyle zararı yok bir maddedir ki, bazen tatlı bir şuruptur. Fakat sinek, yediği binler muhtelif muzır maddelerin ve mikropların ve semlerin menşei olmakla, sinekler küçücük istihale ve tasfiye makineleri hükmüne geçmeleri hikmet-i rabbaniyeden uzak değildir, belki şenindendir. Evet, arıdan başka sineklerin bazı taifeleri var ki, (Haşiye) muhtelif ve müteaffin maddeleri yerler, mütemadiyen pislik yerine katre katre şurup damlatırlar. O semli, müteaffin maddeleri ağaçların yapraklarına yağan kudret helvası gibi tatlı, şifalı bir şuruba tebdil ederek, bir istihale makinesi olduklarını isbat ederler. Bu küçücük fertlerin ne kadar büyük bir milleti, bir taifesi olduğunu göze gösterirler. “Küçüklüğümüze bakma. Taifemizin azametine bak, ‘Sübhanallah de” diye lisanı hal ile söylerler.
 
Said-i Kürdî


Bu yazı 264 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 14 12 1 1 28 8 37 +20
2 Fenerbahçe 13 11 1 1 33 9 34 +24
3 Beşiktaş 13 8 4 1 20 15 25 +5
4 Adana Demirspor 14 6 3 5 26 16 23 +10
5 Trabzonspor 13 7 4 2 24 17 23 +7
6 Kayserispor 13 6 2 5 18 14 23 +4
7 Çaykur Rizespor 14 6 5 3 14 19 21 -5
8 Antalyaspor 14 5 4 5 20 16 20 +4
9 Hatayspor 14 4 4 6 24 21 18 +3
10 Kasımpaşa 13 5 5 3 21 25 18 -4
11 Fatih Karagümrük 14 4 5 5 17 12 17 +5
12 MKE Ankaragücü 13 4 5 4 19 19 16 0
13 Sivasspor 13 3 4 6 16 20 15 -4
14 Gaziantep FK 13 5 8 0 12 18 15 -6
15 Konyaspor 14 3 6 5 15 20 14 -5
16 Pendikspor 14 3 7 4 16 31 13 -15
17 Başakşehir FK 14 3 8 3 14 20 12 -6
18 Samsunspor 14 3 9 2 13 23 11 -10
19 Alanyaspor 14 2 7 5 11 23 11 -12
20 İstanbulspor 14 2 10 2 11 26 8 -15
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 14 12 2 0 38 10 36 +28
2 Kocaelispor 14 9 3 2 24 16 29 +8
3 Bandırmaspor 14 7 2 5 18 8 26 +10
4 Bodrumspor 14 7 4 3 18 11 24 +7
5 Göztepe 13 7 4 2 15 8 23 +7
6 Sakaryaspor 14 6 3 5 19 15 23 +4
7 Gençlerbirliği 13 6 2 5 17 13 23 +4
8 Çorum FK 14 6 6 2 23 16 20 +7
9 Keçiörengücü 14 5 5 4 13 15 19 -2
10 Erzurumspor FK 13 4 4 5 14 11 17 +3
11 Boluspor 14 4 6 4 11 17 16 -6
12 Ümraniyespor 14 4 7 3 14 19 15 -5
13 Adanaspor 14 5 9 0 12 21 15 -9
14 Manisa FK 13 3 5 5 15 15 14 0
15 Şanlıurfaspor 14 3 6 5 9 17 14 -8
16 Tuzlaspor 14 3 8 3 12 25 12 -13
17 Giresunspor 13 2 8 3 9 20 9 -11
18 Altay 13 1 10 2 7 31 5 -24
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 15 12 2 1 31 9 37 +22
2 Van Spor FK 15 9 2 4 20 16 31 +4
3 1461 Trabzon FK 14 9 2 3 26 8 30 +18
4 Ankaraspor 15 7 2 6 19 11 27 +8
5 Bucaspor 1928 13 7 1 5 19 7 26 +12
6 Yeni Mersin İdman Yurdu 15 7 3 5 23 14 26 +9
7 Nazilli Belediyespor 16 8 6 2 23 24 26 -1
8 Ankara Demirspor 15 7 6 2 19 18 23 +1
9 Hes İlaç Afyonspor 15 5 5 5 10 12 20 -2
10 Diyarbekir Spor 14 5 5 4 12 13 19 -1
11 Kırklarelispor 16 4 7 5 12 22 17 -10
12 Karacabey Belediye Spor 14 4 6 4 10 10 16 0
13 Bursaspor 15 3 7 5 13 25 14 -12
14 Beyoğlu Yeniçarşıspor 14 4 9 1 13 19 13 -6
15 Serik Belediyespor 15 3 8 4 6 13 13 -7
16 Altınordu 15 2 7 6 16 18 12 -2
17 Kırşehir Futbol SK 15 3 9 3 12 26 12 -14
18 Zonguldak Kömürspor 13 2 7 4 12 19 10 -7
19 Adıyaman FK 14 2 9 3 10 22 9 -12
Takım O G M B A Y P AV
1 Aliağa Futbol A.Ş. 12 9 0 3 23 5 30 +18
2 Kepezspor FAŞ 12 9 1 2 20 7 29 +13
3 Ayvalıkgücü Belediyespor 11 5 1 5 11 6 20 +5
4 İnegöl Kafkas GK 12 6 4 2 12 12 20 0
5 Edirnespor 11 5 3 3 17 9 18 +8
6 52 Orduspor FK 12 4 3 5 11 11 17 0
7 K.Çekmece Sinopspor 12 3 4 5 13 11 14 +2
8 Mardin 1969 Spor 12 4 6 2 13 12 14 +1
9 Kırıkkalegücü FK 11 4 5 2 9 11 14 -2
10 Talasgücü Belediyespor 11 4 6 1 13 17 13 -4
11 Gümüşhanespor 11 2 3 6 8 11 12 -3
12 Artvin Hopaspor 11 2 5 4 10 12 10 -2
13 Malatya Arguvanspor 12 2 7 3 7 12 9 -5
14 Karabük İdmanyurdu Spor 11 2 7 2 7 21 8 -14
15 Tarsus İdman Yurdu 11 1 7 3 6 23 6 -17
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 03/12/2023 Kasımpaşa vs Gaziantep FK
 03/12/2023 Trabzonspor vs Kayserispor
 03/12/2023 MKE Ankaragücü vs Beşiktaş
 04/12/2023 Fenerbahçe vs Sivasspor
 08/12/2023 Galatasaray vs Adana Demirspor
 09/12/2023 Antalyaspor vs Fatih Karagümrük
 09/12/2023 Samsunspor vs Kasımpaşa
 09/12/2023 Beşiktaş vs Fenerbahçe
 10/12/2023 İstanbulspor vs Alanyaspor
 10/12/2023 Başakşehir FK vs Hatayspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 03/12/2023 Manisa FK vs Altay
 03/12/2023 Erzurumspor FK vs Gençlerbirliği
 03/12/2023 Göztepe vs Giresunspor
 09/12/2023 Bandırmaspor vs Kocaelispor
 09/12/2023 Bodrum FK vs Tuzlaspor
 09/12/2023 Ümraniyespor vs Keçiörengücü
 09/12/2023 Sakaryaspor vs Giresunspor
 10/12/2023 Çorum FK vs Erzurumspor FK
 10/12/2023 Manisa FK vs Adanaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 03/12/2023 Adıyaman FK vs Zonguldak Kömürspor
 03/12/2023 Ankaraspor vs Karacabey Belediye Spor
 03/12/2023 Beyoğlu Yeniçarşıspor vs Diyarbekir Spor
 03/12/2023 Bucaspor 1928 vs 1461 Trabzon FK
 09/12/2023 Yeni Mersin İdman Yurdu vs Altınordu
 10/12/2023 Diyarbekir Spor vs Ankara Demirspor
 10/12/2023 Hes İlaç Afyonspor vs Bursaspor
 10/12/2023 Karacabey Belediye Spor vs Nazilli Belediyespor
 10/12/2023 Kırklarelispor vs Kırşehir Futbol SK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 03/12/2023 Aliağa Futbol A.Ş. vs Gümüşhanespor
 03/12/2023 Edirnespor vs Tarsus İdman Yurdu
 03/12/2023 Karabük İdmanyurdu Spor vs Artvin Hopaspor
 03/12/2023 Kırıkkalegücü FK vs Ayvalıkgücü Belediyespor
 03/12/2023 Talasgücü Belediyespor vs K.Çekmece Sinopspor
 09/12/2023 K.Çekmece Sinopspor vs 52 Orduspor FK
 10/12/2023 Malatya Arguvanspor vs Karabük İdmanyurdu Spor
 09/12/2023 K.Çekmece Sinopspor - 52 Orduspor FK 52 Orduspor FK ligde deplasmandaki son 6 maçında hiç kazanamadı  K.Çekmece Sinopspor yenilmez
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
YAZARLAR
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI